Basiswaarden van C’axent

 

  1. De waardigheid van elke persoon

Elke mens is geschapen naar het beeld van God. Bijgevolg is elke mens gelijkwaardig en moet hij/zij worden beschermd vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood. Elke mens verdient evenveel respect en geen enkel menselijk leven is minderwaardig., Daarom verdedigt C’axent die gelijkwaardigheid, met name in geval van ziekte, handicap, leeftijd, afkomst, huidskleur, geslacht, religie.

 

  1. Vrijheid

Uit de menselijke waardigheid als beeld van God volgt dat een aantal vrijheden dienen te worden gewaarborgd. C’axent aanvaardt de mensenrechten en vraagt in het bijzonder respect voor het recht op leven, de godsdienstvrijheid, vrije meningsuiting, recht op vrede, vrijheid van onderwijs, vrijheid om zich te verenigen, vrijheid om te ondernemen.

 

  1. Waarheid en verantwoordelijkheid

De mens heeft van God verstand en een vrije wil gekregen om de waarheid te kennen, het goede te doen en verantwoording af te leggen voor zijn daden. Alle menselijke daden verhouden zich tot de morele dimensie, zoals die door God gegeven is. Niet alles wat kan, mag. Vrijheid en verantwoordelijkheid moeten elkaar in evenwicht houden.

 

  1. Solidariteit en naastenliefde

God is liefde. Dit uit zich in onze liefde tot God maar ook tot onze medemens. “Bemin uw naaste als uzelf”. De zorg voor de medemens die ons nodig heeft en de dienstbaarheid staan hier voorop. Zorg voor zieken, mensen met een handicap, ouderen, armen, kinderen en werklozen moet worden verzekerd. Sociale rechtvaardigheid is een voorwaarde voor een harmonieuze samenleving.

 

  1. Subsidiariteit

Wat op een lager niveau kan worden gedaan mag niet door een hoger niveau worden opgelegd. Het gezin is de hoeksteen van de maatschappij. Het is daar dat dienstbaarheid, rechtvaardigheid en andere essentiële waarden worden aangeleerd. Ouders staan in voor de opvoeding van hun kinderen. Ook verenigingen en scholen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. De overheid heeft als taak gezinnen hierbij te ondersteunen zonder in hun plaats te treden. De staat moet het algemeen welzijn en de veiligheid van haar burgers dienen door het sociale leven te bevorderen, door het garanderen van een degelijk en rechtvaardig juridisch systeem, door alle mensen van basisdiensten te voorzien en door het beschermen van de mensenrechten en het leefmilieu.

 

  1. Het natuurlijke gezin

God schiep de mens als man en vrouw. Het door Hem ingestelde huwelijk als een verbond van één man en één vrouw met levenslange trouw en openheid naar kinderen is voor C’axent het ideaal. Dit model heeft zich door de eeuwen heen als betrouwbaar

bewezen en moet in de eerste plaats worden aangemoedigd aangezien het ook maatschappelijk relevant is en de beste garantie om kinderen evenwichtig te laten opgroeien.

 

  1. Rentmeesterschap

Dit hangt samen met de universele bestemming van de goederen. God heeft de wereld geschapen voor de gehele mensheid. Dit betekent dat alle mensen, ongeacht tijd en plaats, recht hebben om aardse goederen te beheren op duurzame wijze om in hun levensonderhoud te voorzien. Elke mens moet zijn talenten gebruiken om welvaart te creëren voor zichzelf en voor anderen. Iedereen heeft recht op eigendom maar niet ten koste van anderen. Er moet een evenwicht worden gevonden tussen economie en ecologie waarbij de waardigheid van de mens voorop staat.

 

  1. Participatie en engagement

Iedereen is geroepen om zijn verantwoordelijkheid op te nemen in de maatschappij. Alle burgers moeten kunnen deelnemen aan de democratie die ook de minderheid moet beschermen. Deelname aan de democratie vereist correcte informatie, vrije pers en betrokkenheid bij het uitoefenen van het burgerschap.

Visie Verkiezingen 2012

Alle info hier: www.everyoneweb.com/regiocaxent

 

www.caxent.be
Christelijke Politieke Beweging